Företagslån/Bolagslån

Sidan uppdaterades senast 2022-12-01
Letar du efter finansiering till ditt företag? I så fall har du hamnat helt rätt. Här har vi listat Sveriges bästa kreditgivare som erbjuder företagslån, företagskredit, bolagslån utan säkerhet, factoring och kreditkort till företag.

Några av våra samarbetspartners

*Denna sida innehåller reklam*
Låna pengar från Capitalbox
Låna pengar via Krea
Froda företagslån
Låna pengar från Mynt till ditt företag
Ansök om lån hos Qred
Ansök om företagslån hos Corpia
Creddo - låneförmedlare för företagslån
Företagslån från Ponture
Företagslån från Credinord
Låna pengar från Capcito

Showing all 13 results

Företagslån/Bolagslån/Firmalån

Marknaden för företagslån och kreditgivning till företag är mycket stor. Den är emellertid långt ifrån mättad på utbudssidan och det dyker ständigt upp nya aktörer. En mer effektiv marknad än marknaden för företagslån är svår att hitta och det innebär självklart fördelar för dig som företagare att få in kontanta medel.

Den finns fyra kategorier av långivare för företagsfinansiering:

 • Banker
 • Finansbolag
 • Myndigheter
 • Alternativa långivare

Tänkvärt! ta bara ett företagslån om lånet möjliggör en investering som innebär större intäkter än lånets kostnader.

Företagslån via en bank

Banken är den traditionella kreditgivaren. Det är för det mesta en klassisk ansökningsprocess med möte på kontoret och en bankman, som sedan tar ärendet vidare för beslut. Denna process kan ta veckor.

Finansbolag brukar erbjuda ansökningsprocess online, och vara något snabbare än bankerna. I båda fallen bör man vara medveten om avgifter som kan tillkomma utöver räntesatsen som erbjuds på papper.

Företagslån via en myndighet

Myndigheter erbjuder också företagslån Almi  är ett exempel. Almi är en statlig entitet som erbjuder företagslån, rådgivning och riskkapital till svenska företag och start ups. Nackdelen med myndigheter är att processen är lång och krävande. Det vill säga inte idealt om det är bråttom att få företagslånet utbetalt.

Alternativa företagslångivare

Alternativa långivare, är en komponent i det som brett kallas för fintech (financial technology), vars syfte är att effektivisera och optimera finansiella tjänster genom att använda teknologi. Aktörerna fokuserar främst på små och medelstora företag. De har optimerat sin tjänst för den digitala åldern och värdesätter snabbhet och flexibilitet, med nischad inriktning.

Aktiebolag eller Enskild firma

Du som har ett aktiebolag kan ta ett företagslån. I och med att aktiebolaget är en juridisk person så har det rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. Detta innebär bland annat att företaget kan ingå avtal så som att teckna lån. Denna rättshandlingsförmåga har dock inte en enskild firma.

Skillnaden mellan företagslån till aktiebolag och företagslån till enskild firma är att du som ägare av företaget inte kan bli personligt betalningsansvarig om lånet tecknas av ett aktiebolag.
Däremot blir du som företagare personligt betalningsansvarig om lånet tecknas av en enskild firma i och med att den enskilda firman inte är en juridisk person och således inte kan hållas ansvarig för att betala tillbaka lånet. Låneformen du använder dig av om du ska låna pengar till en enskild firma är privatlån. Du kan även finansiera andra bolagsformer genom privatlån, men då måste pengarna först gå till dig i egenskap av privatperson. Därefter kan du använda pengarna från privatlånet till att exempelvis investera i aktiebolaget.

Företagslån till aktiebolag

För att kunna ta ett företagslån till aktiebolag krävs det att du som företagare kan visa upp:

 • Affärsplan
 • Årsredovisning
 • Ett syfte med lånet som du ansöker om

Detta är den grundläggande informationen som långivaren behöver för att kunna ta ett välgrundat beslut om huruvida aktiebolaget ska bli beviljat lånet eller inte.

Företagskredit

En företagskredit är ett bra alternativ för dig som vill investera i ditt företag eller kanske har råkat ut för oanade utgifter. En företagskredit ser till att du inte behöver tömma hela kontot på tillgångar utan verkligen kan fokusera på det som är viktigt – att driva och utveckla ditt företag framåt.
Företagskredit är en ny typ av checkkredit/kontokredit och ett utmärkt komplement till din befintliga factoringkredit eller om du kanske inte kan eller vill belåna dina fakturor. Krediten passar företag som har ett mindre och varierande behov av rörelsekredit eller som kanske bara vill ha friheten att kunna ta tillvara på kommande möjligheter.

Med Företagskredit får ditt företag tillgång till ett kreditutrymme som ni kan välja att nyttja så som det bäst passar er. Ni kan välja att använda hela utrymmet, delar av utrymmet eller inget alls. Självklart behöver ni inte amortera av krediten utan väljer helt fritt när ni vill betala tillbaka.

Villkor för företagskredit

Generella krav som företagslångivare brukar ställa är att:

 • Det finns en F-skattsedel
 • Att företaget är svenskt och att det är registrerat hos Bolagsverket.
 • Företaget måste även kunna presentera en genomarbetad affärsplan och budget. Det är särskilt viktigt om bolaget är nystartat.
 • Att företaget och eventuella borgensmän har en god ekonomi. Vid en ansökan görs alltid en kreditprövning och företaget måste då uppvisa en god betalningsförmåga. Vanligen används bokslut och balansräkningar som underlag.

Checkkredit till företag

Checkkredit är ett sätt för företag att stärka kassaflödet vid likviditetssvackor. När banken ger ut en checkkredit gör en bedömning av bolagets verksamhet baserat på gamla bokslut och bestämmer ett utrymme som alltid finns tillgängligt att låna, kallat limit. Företaget betalar en fast avgift för att ha tillgång till krediten, kallat limitavgift.

För att bli beviljad checkkredit kräver finansiären säkerhet. Banken kan begära företagsinteckning eller pantbrev i fastighet. Driver du ett mindre bolag kan det även krävas personlig borgen. Kvalitén på säkerheten är en faktor som avgör kostnaden, företagsinteckning ses som säkrast.

För nystartade bolag och småföretagare är det ofta väldigt svårt att få en checkkredit från banken, och det kan även bli onödigt dyrt.

Lån till nystartade företag

En del långivare lånar inte ut till nystartade företag utan har krav om att företaget måste ha varit verksamt viss tid och ha haft en viss årlig omsättning.

Anledningen till det är den risk som finansbolaget tar med att låna ut pengar till ett företag som inte kan visa upp siffror eller resultat på tidigare tillgångar. Med det sagt är det inte omöjligt att få lån som nystartat företag, men ofta ställs då krav på annan säkerhet.
Om du har ett nystartat bolag och ska ansöka om ett lån måste du genom en affärsplan och budget visa på din framtida betalningsförmåga.

Det handlar i grund och botten om att långivaren vill skapa sig en helhetsbild av företaget för att veta vilken risk som följer med det eventuella lånet. Det är också denna risk som avgör vilken ränta företaget får betala.

Företagslån utan säkerhet

Att ta ett företagslån utan säkerhet blir allt vanligare och det beror till stor del på att antalet aktörer som lånar ut pengar har blivit flera, vilket medför ökad konkurrens och därigenom har långivarna tvingats att locka med mer än bara förmånliga räntor eller korta handläggningstider. Detta är naturligtvis en fördel för dig som behöver låna pengar till ditt företag.

Om du som företagare har en väl fungerande verksamhet men inte tillräckligt med kapital för att utveckla företaget i den takt du vill kan ett företagslån utan säkerhet vara en idealisk lösning.

 

Företagslån med personlig borgen

Personlig borgen för företagslån fungerar på samma sätt som för bolån. Den som går i borgen för lånet förbinder sig att betala för det om den huvudsakliga låntagaren, i det här fallet företaget, inte kan betala. Borgensmannen kan vara företagets ägare, men också någon annan. Ibland kan det vara tal om flera borgensmän för ett lån. Det handlar helt enkelt om att försäkra banken om att lånet kommer betalas.

Det är vanligt att företagslån till mindre aktiebolag villkoras med ett borgensåtagande. För enskild firma och handelsbolag är ägarna redan personligt ansvariga för alla lån som tecknas i företagets namn. I sådana fall görs även en kreditupplysning på ägarna eller borgensmännen.

Innan du beslutar dig för att ta ett företagslån där du är ytterst betalningsansvarig bör du ha gjort ett ordentligt förarbete med en realistisk lånebudget. Att hamna i en situation där företaget inte kan betala för lånet kan få stora privatekonomiska följder för dig som betalningsskyldig.

Företagsinteckning vid företagslån

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. En företagare kan även använda patent, maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Fastighetsinteckning

En fastighetsinteckning kan ges av ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning.

Räntenivå för företagslån

Den exakta räntesatsen på ditt lån påverkas av hur mycket pengar du lånar, hur lång löptid lånet har samt ditt företags kreditvärdighet.

Räntan redovisas oftast som månadsränta. Detta beror på att det finns en möjlighet för företag att förtidsinlösa sitt företagslån. För större lånebelopp redovisas räntan däremot oftast som årsränta, men det kan innebära att bankerna kräver en ränteskillnadsersättning om lånet återbetalas tidigare än planerad.

Företagslån med räntetak

Företagslån med räntetak innebär att räntan är rörlig men med en avtalad högsta räntenivå som kallas takränta. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. Det innebär en extra trygghet och för den betalas kvartalsvis en premie.

Räntetaket ger skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lånebindning från 1 till 5 år.

Företagslån med räntetak säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.

Företagslån med fast ränta

Fast ränta ger ditt företag skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Lån med fast ränta säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning som ger kalkylsäkerhet och möjliggör offensiva investeringar.

Företagslån med rörlig ränta

Med rörlig ränta blir din räntekostnad högre om räntan stiger och lägre när den faller. Oftast kan du välja mellan tre olika typer av rörliga räntebaser: förnärvaranderänta, kort fast ränta och Stiborlån.

Förnärvaranderänta är en flexibel räntebas. Räntejustering sker när banken bedömer det vara skäligt med hänsyn till hur marknaden ser ut. Du kan när som helst byta till en annan räntebas, helt utan extra kostnad.

Kort fast ränta ger räntebindning i en månad eller tre månader. Därefter räntejusteras lånet och förlängs automatiskt på en ny period.

Ett Stiborlån har en lång lånebindningstid (1 till 5 år) och kort räntebindningstid (1 vecka, 1, 3 eller 6 mån). Räntan baseras på Stibor plus avtalat påslag.

*Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, är den referensränta som storbanker i Sverige är villiga att låna ut pengar till varandra för.*

Att betala ränta på företagslån

Eftersom att företagslånet har en fast löptid så förbinder sig låntagaren att betala av skulden samt ränta under denna tid. Amortering och räntebetalningar sker i form annuiteter, det vill säga ditt företag betalar lika mycket varje månad under lånetiden. Det går så klart också att betala tillbaka hela beloppet i förtid om du vill, då minskar totalkostnaden för företagslån-räntan.

Kostnad för checkkredit

Om bolaget väl blir beviljad en checkkredit från banken, kan kostnaden delas in i sex kategorier:

 1. Administrationskostnad vid upphandling om avtal. Det är en avgift avseende reserveringen av beloppet hos banken samt uppstartskostnader.
 2. Dispositionsränta. Det här är ränta på krediten de dagar du lånar. Räntan kan vara fast eller rörlig.
 3. Limitavgift (även kallat kontraktsränta) – en fast avgift du betalar för att ha tillgång till låneutrymmet, även när du inte lånar. Limitavgiften varierar i regel mellan 1-2% på limitbeloppet.
 4. Övertrasseringsavgift. Detta kan uppkomma om bolaget övertrasserar sin limit. Till vilken grad kontot kan övertrasseras är oftast begränsat av banken, men kan ändå leda till signifikanta kostnader för bolaget.
 5. Kostnader för delgivning av avtalad information. Banken kan kräva att bolaget delger löpande uppdateringar på likviditetsbudget och annan information.
 6. Rådgivningskostnader.

Om man inte har flera årsbokslut i ryggen med positivt rörelseresultat, som siktar på tillväxt finns idag bättre alternativ. Därför vänder sig entreprenörer och småföretagare ofta till fakturafinansiering. Även bolag med checkkredit använder sig av fakturafinansiering när limiten är nådd, för att bygga ut likviditetsbryggan när omsättningen ökar i rask takt.

Att ta ett företagslån

Välj företagslån om lånet möjliggör en investering som innebär större intäkter än lånets kostnader. Här får man se det hela långsiktigt och inte nödvändigtvis enbart under lånets löptid.

Ett företagslån kan även nyttjas vid kortsiktiga likvida problem. Kanske väntar ni på en större betalning från en kund samtidigt som de likvida medlen inte täcker de kostnader som företaget har löpande?

Ännu ett tillfälle då företagslån bör väljas är om dyrare krediter har utnyttjats till större belopp. Det kan då vara billigare att teckna ett lån för att betala av dessa krediter och på detta sätt få en bättre lånesituation.

Företagslån som finansieringslösning

Att ta ett företagslån som finansieringslösning är ofta en bra lösning på längre sikt. Genom att få loss kapital för att kunna investera i nya maskiner eller ombyggnation så investerar du i ditt företag. Dessa investeringar leder till att ni exempelvis kan öka produktionen och på så sätt också sälja mer

Factoring

Factoring innebär att du säljer eller belånar ditt företags fakturor. När du gör detta får du kontanta medel som direkt kan användas i verksamheten. I Sverige kallas factoring ibland för fakturaköp eller fakturabelåning. Vid fakturaköp säljs fakturorna till factoringbolaget. Vid fakturabelåning får du istället ett lån där fakturornas värde utgör säkerheten.

Sälja företagsfakturor

När du säljer fakturor till ett s.k. factoringbolag så köper de dina fakturor så ditt företag kan få tillgång till kapitalet i förtid. Detta passar bolag som vill växa eller har långa betalningstider på sina kundfakturor; målet med att sälja fakturor är alltså att öka företagets kassalikviditet.

Skillnaden mellan sälja fakturor och factoring

Sälja fakturor och belåning av fakturor kallas gemensamt för factoring, ett begrepp som används både i Sverige och internationellt. Ofta pratar de flesta om ungefär samma sak när de säger factoring, sälja faktura och fakturabelåning. Däremot skiljer sig olika företags erbjudanden åt, vilket gör att det är fördelaktigt att jämföra förslag från olika aktörer.

Kostnaden för factoring

Priset för factoring varierar. Vanligtvis tar factoringföretaget ut en fast avgift eller en viss procent av fakturabeloppet för tjänsten. Prisen har blivit mer förmånligt över tid och genom att konkurrensutsätta får du en bra översikt av vilka priser gäller för just dom fakturorna du vill sälja. Priset skiljer sig starkt beroende på din kreditvärdighet och på säkerheten i själva kundfordringarna. Eftersom kostnaderna kan variera bland olika aktörer lönar det sig att jämföra mellan flera förslag.

Kostnaden för att sälja fakturor

Priset som ditt företag betalar när de säljer fakturor varierar. Vanligtvis brukar 95% – 99% av fakturans värde betalas till företaget som säljer sina fakturor. För att ett factoringbolag ska köpa din faktura krävs att den är obetald, inte har förfallit eller är äldre än 10 dagar gammal, samt att fakturamottagaren är kreditvärdig. Ibland finns ytterligare krav på företaget som vill sälja fakturor, men detta framgår när du får förslag från dem.